Placement Records

Placement for the Year 2017 for JUST Dail

 Sl.No

Name of Student

Name of Companies

 1 Sagar JUST Dail
 2 Kumar Pujar
 3 Lokesh Naik
 4 Ashwin .P
 5 Khuba Chavan
 6 Vishwanath Belligatti
 7 Rajesh Mirashi
 8 Praveen Bhavimane
 8 Vijay kumar Pujar
 10 Siddhu Aihole
 11 Manoj Gouli
 12 Abhishek Adihudi
 13 Sandeep Nashi
 14 Pruthiviraj Nayak
 15 Deepak Teja
 16 Vaibhav Joshi
 17
Soujanya
 18 Asha Badiger
 19 Sujatha
 20 Mahantavva M
 21 Akshata T